5/20/2020

יהונתן קרני: עוד לנוסחה הקדום של ברכת השכיבנו ויחסה לברכת המפיל[1]שמעון פוגל ואורי ארליך במאמרם 'לתולדות נוסחה הקדום של ברכת השכיבנו'[2] הציעו שחזור לנוסחה הקדום של ברכת השכיבנו ההולם את התיאור המשנאי 'ברכה קצרה'. הרי הנוסח המשוחזר שהציעו:

השכיבנו יי אלהינו לשלום
והעמידנו מלכנו לחיים ולשלום
ופרוס עלינו סוכת שלום/שלומך
ברוך אתה יי הפורס סוכת שלום

הצעתם התבססה על קיומה של חטיבת נוסח קצרה וקבועה בשני המנהגים, המופיעה בכלל עדי הנוסח של הברכה המתחילים בלשון 'השכיבנו'. לחיזוק השערה זו הם הסתייעו בשלושה קטעי גניזה שנרשם בהם נוסח קצר מעין זה, אך עם אי אלו ליקויים.
לאחר עיון בכתבי היד של נוסח ארץ ישראל לברכה, ברצוני להציע שחזור דומה אך שונה במעט. לשם כך אפתח בהבאת שנים מכתבי היד שהוזכרו במאמרם:

Cambridge Add.3160.5
Cambridge T-S 8H24.5
השכיבינו לשלום יי אלהינו
והעמידינו מלכינו לשלום
ופרוס עלינו סוכת שלומך
...
השכיבינו יי [ﭏ'] לשלום
והעמידינו לשלום
ופרש עלינו [סוכת] שלומך
...


חוסר יציבות מיקומן של המילים 'יי אלהינו' העולה מכתב יד קמברידג' Add.3160.5 מעיד על היותן תוספת[3].

כמו כן, המילים 'מלכנו לחיים' בשורה השנייה של הצעתם, אינן יציבות בכתבי היד, והחילופים בהן רבים. ישנם כתבי יד הכוללים את שתיהן, וישנם כתבי יד הכוללים רק אחת ממילים אלו. כתב יד קמברידג' T-S 8H24.5 מציג נוסח שאינו כולל מילה ממילים אלו.
דברים אלו מובילים להצעת השחזור הבא לנוסח הקדום:השכיבנו לשלום
והעמידנו לשלום
ופרוס עלינו סוכת שלומך
ברוך אתה יי ה/פורס סוכת שלום


שחזור זה מקבל חיזוק כשמעיינים בנוסחיה של ברכה אחרת.
במנהג ארץ ישראל הקדום, נאמרה קרית שמע בברכותיה על המיטה, ונסתיימה בברכת 'השכיבנו', המתאימה ביותר ל'מעמד' זה (כמעשיהם של רבי שמואל בר נחמני ורבי יהושע בן לוי בירושלמי ברכות א,א). בבבל נהגו כרבי יוחנן וסמכו גאולה לתפילה גם בערבית (בבלי ברכות ד ע"ב). דבר זה הזקיקם לנסח את ברכת המפיל (רבי יוחנן לא חולק על קביעתו ההיסטורית של ריב"ל 'תפילות באמצע תקנום').
עיון בנוסחי ברכת המפיל מעלה בפנינו זיקה מיוחדת. להלן נוסח ברכת המפיל המובאת בתשובת רב נטרונאי גאון (דומה לנוסח זה מאוד הוא נוסח דפוס פארו), ומולה שחזורי לברכת השכיבנו:

ברכת המפיל – נוסח רב נטרונאי גאון
שחזור ברכת השכיבנו
ב'רוך המפיל חבלי שינה על עיניים
יהי רצ'ון מלפ'ניך יי אלהי
שתשכיבני לשלום
ותעמידני לשלום
ותהא מיטתי שלימה לפניך
ב'רוך א'תה יי
המעיר לכל העו'לם כולו בכבודו.


השכיבנו לשלום
והעמידנו לשלום
ופרוס עלינו סוכת שלומך
ברוך אתה יי
ה/פורס סוכת שלום.

אפשר לראות את הזיקה בין הברכות גם בנוסח רס"ג לברכת המפיל. בנוסחו נוסף 'והעמידני ממטתי לחיים ולשלום', תוספת התואמת לתוספת הרגילה בברכת השכיבנו. אצל בה"ג אנו מוצאים את אותה התופעה שראינו בכתב יד קמברידג' Add.3160.5 – 'ותעמידני ממיטתי לשלום ולחיים' הוספה שנכנסה שלא במקומה.
זיקה זו מעידה על חסרונן של התוספות בתחילת הברכה. אפשר וזיקה זו אף מחזקת את כלל שחזורה של ברכת השכיבנו, ושגם לפני מנסחי ברכה זו עמד נוסח קצר של ברכת השכיבנו.

סיכום:
הוצע שחזור לברכת השכיבנו המתבסס על עיון בכתבי היד של הברכה. נמצאה זיקה חזקה בין שחזור זה לברכת המפיל המובאת בנוסח רב נטרונאי גאון ובדפוס פארו.
ישנם מקרים בהם הנוסח הארוך הוא הנוסח הקדום יותר. אך ישנם מקרים בהם נראה שעל הנוסח הקדום נערמו נוספו תוספות רבות, ולאחר בחינת עדים רבים, נראה שזהו אחד מאותם המקרים.


נספח - טבלה משווה לעדי הנוסח של ברכת המפיל:
בעמודה של שני עדים יבוא נוסח העד הראשון בסוגריים מרובעים ונוסח העד השני בסוגריים עגולים (לא יובאו כלל החילופים ביניהם):

רב נטרונאי גאון
דפוס פארו
מינכן 95
פריס 671
(אוקספורד 23)
בה"ג -
כ"י וטיקן 304
רס"ג
(רי"ף)
שונצינו
(ונציה)
המפיל חבלי
שינה
על עיניים
המפיל
חבלי
שינה
על עיני
המפיל חבלי
שינה
על אדם
המפיל
חבלי
שינה
על עיני

המפיל
חבלי
שינה
על עיני
המפיל
כבלי
שינה
על עיני
[ומשקיע
שנת
התרדמה]
המפיל
חבלי
שינה
על עיני
ותנומ'ה
על
עפעפי

והמאיר
לאישון
בת עין
ומאיר
לאישון
בת עין
(והמשמרני
כאישון
בת עין)
והמאיר
לאישון
בת עין
ומאיר
לאישון
בת עין
ומאי'ר
לאישון
בת עין
יהי רצון
מלפניך
יי אלהי
יהי רצון
מלפניך
יי אלהי
יהי רצון
מלפני'ך
יהי רצון
מלפניך
יהי רצון
מלפניך
יי אלהי
יהי רצון
מלפניך
יי אלהי
י'הי ר'צון
מלפני'ך
ה' אלהי
שתשכיבני לשלום
שתשכיבני לשלום
שתשכיבני לשלוםשתשכי'בני לשלו'ם


ותן
חלקי
בתורתך
ותרגילני
לידי
מצוה
ואל
תרגילני
לידי
עבירה
ואל
תביאני
לא לידי
חטא
ולא לידי
עון
ולא לידי
בזיון
ולא לידי
נסיון
ואל
ישלט
בי
יצר הרע
שתתן
חלקי
בתורתך
ותרגילני
לדבר
מצוה
ואל
תרגילני
לדבר
עבירה
ואל
תביאני
לידי
חטא


ולא לידי
ביזיון
ולידי
ניסיון
ואל
ישלוט
בי
יצר הרע


שלא תביאני
לידי
נסיון
ולא לידי
בזיון
ואל יבהלוני חלומות רעיןשתצילני


מיצר הרע

ומפגע רע


ואל
יבהלוני
חלומות
רעים
והרהורים
רעים
והאר
עיני
פן
אישן
המות
ותן
חלקי
בתורת'ך
ותרגילני
לידי
מצו'ה
ואל
תרגילני
לידי
עביר'ה
ואל
תביאני
לא לידי
חטא


ולא לידי
נס'יון
ולא לידי
בזיון
ו'אל י'שלוט
בי
יצר הרע
ותצילני
מפגע רע
ומחלאי'ם רעי'ם
ואל יבהילוני חלומו'ת רעי'ם והרהו'רים רעי'ם
ותעמידני


לשלום
ותעמידני ממטתי

לשלום
והעמידני
ממטתי

לשלום
(ותעמידני)


לשלום
ותעמידני
ממיטתי
לשלום
ולחיים
והעמידני
ממטתי
לחיים
ולשלום

ותהא מיטתי שלימה לפניך.
ותהא
מטתי
שלמה
לפניך
ותהא מיטתי שלמה לפניךותהיה
מטתי
שלמה
לפני'ך
והאר
עיני
פן
אישן
המו'ת
בא"י
המעיר
לכל
העולם
כולו
בכבודו
ברוך
המאיר
לכל
העולם
כולו
בכבודו
ברוך
מאיר

לעולם
ברוך
מאיר

העולם
ברוך
המאיר

לעולם
כולו
בכבודו
ברוך המאיר
לכל
העולם
כולו
בכבודו
בא"י
המאי'ר

לעולם
כלו
בכבודו

gmb 0074


[1] ברצוני להודות לפרופ' ארליך על המענה לשאלותיי הרבות.
[2] תרביץ פד, חוברת א-ב (תשע"ו) עמ' 77- 101.
[3] על תופעת הוספת מילים 'יי אלהינו' כתב ארליך בספרו 'תפילת העמידה של ימות החול' (עמ' 15).