2/24/2015

רי"מ דובאוויק: שרידים חדשים מפירוש רבנו חננאל לבבא קמא

לפנינו דוגמא טובה של שני כללים במחקר כתבי יד של הספרות התורנית. הראשון- יש משמעות בכל קטע, אפילו הקטן ביותר. השני- בשיתוף פעולה בין חוקרים כולם  מרוויחם, בעיקר המחברים הראשונים ששפתיהם דובבות. מדובר בקטע גניזה קטן מאוד שגילה וזיהה ר' עדיאל ברויאר, ומסר את הידיעה לחוקר הר"ח, ר' יוסף מרדכי דובאוויק. והנה  מה שמצא- 
שרידים חדשים מפירוש רבנו חננאל לבבא קמא

לאחרונה, הרב עדיאל ברויאר הסיב את תשומת לבי לקטע קטן (T-S AS 84.minute fragments 3) שהוא זהה כחלק מכתב יד גדול שהכיל פירושו של רבנו חננאל למסכתות קידושין ובבא קמא (ראו להלן). מדובר בקטע זעיר מאד, שריד ממש, ואין בו אלא מילים ספורות. עקב העיון בשריד זה, עברתי על שאר הקטעים במספר מדף זה, והצלחתי לזהות קטע נוסף. החיפוש בפירוש שנדפס (פירוש רבנו חננאל לבבא קמא, מהד' י"מ דובאוויק, ירושלים תשע"א) העלה שככל הנראה מדובר בשרידים מאותו דף בכתב היד, והם שייכים לחלק הפירוש על דף טו, ב - טז, ב. יש בשרידי קטעים אלה חשיבות בשחזור היקף הפירוש בעותק זה.
פירוש רבנו חננאל לב"ק לא הגיע לידינו בשלמות. כתב היד האיטלקי מן המאה הט"ו (הספרייה הבריטית Add. 27194) ממנו נדפס הפירוש בש"ס ווילנא בשנת תרמ"ד קטוע ואינו מגיע אלא עד דף לז, ב. מתוך ממצאי קטעי הגניזה הקהירית, יש כמות גדולה של קטעים מכתב יד "ספרדי" אחד, שבמקורו היה קובץ גדול שכלל בו פירוש רבנו חננאל לקידושין ובבא קמא  לידינו הגיעו דפים שלמים של הפירוש לפרקים ז-ט (ראו רשימת הקטעים במהדורה הנ"ל, עמ' 15-14) ושרידים מפרקים אחרים. דפים וקטעים אלה פורסמו במהדורה החדשה של הפירוש בשם "כתי"ג". אולם מכתב יד זה לא הגיע אלינו כמעט ולא כלום מן הפרק הראשון של המסכת, מלבד קטע אחד (T-S NS 310.37). כך, שגילוי שרידים אלה מצטרפים לקטע זה ומוכיחים שכתב היד הנ"ל במקור היה מקיף אף את הפרק הראשון.
בנוסף, דומה שקטע 3 יש בו כדי להעיר על נוסח שונה של הפירוש. לפי כתב יד הספרייה הבריטית הגרסה: "אוכל ויושב", אולם לפי הקטע שאנו מפרסמים כאן, יש לקורא: "[יוש]ב ואוכל". אין לשלול שמא סופר כתב היד העתיק בשונה מן המקור, אבל ייתכן גם אפשרות אחרת. ידוע שהגיע לידינו מהדורה אחרת של הפירוש לבבא מציעא (ראו פירוש רבנו חננאל לבבא מציעא, מהד'רי"ב סאלאווייציק, ירושלים תשע"ב, עמ' ג ועמ' שכד-שלב), אחת מתועדת בקטעים שנמצאו בגניזה הקהירית, והשנייה מתועדת בכתבי ידי ומקורות אירופיים. למסכת בבא קמא טרם הגיע לידינו כתבי יד מן הגניזה לפרק זה (מלבד הקטע הנ"ל והקטע שפרסמתי במהדורה הנ"ל, עמ' א-ב. ראו מאמרי 'שריד של טופס חדש של פירוש רבנו חננאל לבבא קמא', גילוי מילתא בעלמא (06/02/2012). כך שהשינוי הזעיר בשריד זה פותח לפנינו את האפשרות שמא אף למסכת זו הייתה כאן שתי מהדורות, ומעלה את הצורך לבדוק את הפירוש הנדפס מכתב היד האיטלקי הנ"ל, מול מקורות מארצות הגניזה.
אני מפרסם כאן את שני הקטעים שהצלחתי לקרוא:

קטע 1:
צד א: דף טו, ב
הכלל?

צד ב: דף טז, ב:
[הזא]ב לט[רוף]
[ט]ורף בד[י]
[שא]ר הפ[סוק]

קטע 3: (מקומו בצירוף הוא מתחת קטע 1)
צד א: טו, ב
[מ]מה שהז[יק]
[מ]ועד משלם [נ]זק
[לו] לתנא ל[שנות]

צד ב: טז, ב
[יוש]ב ואוכל
[הזאב לט]רוף דתניא רו[עה]
[ו]פרי[ק]

gnb 0051