3/22/2012

השלמות למפתח פירושי ר' האי גאון- לזכר פרופ' צבי גרונר ז"ל

לזכר מורי, ידידי, ומחותני פרופ' צבי גרונר. שהלך לעולמו בלילה בין כ-כא אדר .

נדמה שבין הפרסומים החשובים שחיבר, היצירה החשובה ביותר, הן לעולם הרבני והן לעולם האקדמי, הוא המפתח לתשובות ר' האי גאון, שפירסם בהוצאה מיוחדת של עלי ספר (יג), תשמ"ו. גם היום, בעידן של חיפושים מילוליים ובקיאות מלאכותית, ניתן רק להתפעל מהיקף הידיעות העומדות מאחורי המפתח.

עם הזמן נרשמו בעותק של המכון כמה השלמות שמצאנו בקטעי גניזה ואגב מחקרים שונים.

נרשום כאן כמה מהם,  לפי סדר התלמוד, היינו החלק השני של המפתח. המפסר מצין את מספר הרשומה במפתח או הרשומה הסמוך לפני ההוספה.

769 ברכות מג ע"א - בקטע גניזה אוסף ריילנדס B5069 דף מתוך פירוש לברכות. בצד ב' נמצא רשימת מיני בשמים וברכותם, הזהה (עם שינויי סדר) לרשימה המובאת באשכול (אלבק תרצ"ה ח"א עמ' 118).בשם רה"ג. ויש להשוות את קטע ריילנדס מול יתר העותקים ששרדו בגניזה המיוחסים לפירוש רה"ג לברכות.


771 שם נד ע"ב- ארבעה צריכין להודות. אוצר הגאונים סי' שנג ועוד מובאות בראשונים. הנוסח השלם פורסם ע"י פלדמן, סיני עו (תשל"ה) עמ' קצח-קצט, מכתב יד מונטיפיורי 62 דף 18א (ולא כ"י 73.3 כפי שצויין שם). כתב היד נמכר בחשון תשס"ה ונמצא כעת בניו יורק אוסף פיינברג.

790 שבת קג ע"א דחק קפיזא בקפא- בחידושי הרשב"א והר"ן בשם רה"ג: פי' כגון שעשה סימן לידע היכא דוכתא דקפיזא כמו שנתות היו בהין. דומה לפירוש ר"ח (שם: "בקבא"): כגון שחקק חרץ בקב מקום שהוא מדת קפיז.

שבת קג ע"ב. קטע גניזה קמברידג' T-S NS 170. 6. השווה במקביל פירוש ר"ח.

וכי תימא, אל"ף אל"ף דאאזרך (ישעיהו מה) איכא בינייהו- קא פריש רב האיי ז"ל וכי תימא שתי אותיות [משם א]חד איכא ביניהו כגון תת רר חח וכיוצא בהן דתנא קמא לא [..חיי]ב אלא [...] שתי אות[ות] משני שמות כגון שט גד כד קתני בהדיא ואתא ר' שמ[עון] למימר אפילו שתי אותיות משם אחד מלאכה מתקי[ימת] היא, כלומר כתיבה מעליתא היא [ע]ליה. אי הכי הינו ר' יהודה ש[..ם] רבו דהוא נמי תנא קמא דיליה והאי דאמרי' בגמ' ר' שמעון הינו תנא קמא אתנא קמא אר' יהודה דהו אנמי תנא קמא דר' שמעון אמרי' וכי תימא אלף אלף דאאזרך איכא ביניהו דר' יהודה סבר שתי אותיות משם אחד כגון תת רר חח וכיוצא בהן שהן מלה ידועה היא שחייב בהוא אבל א'א שאינן מל[ה ידוע]ה ואע"פ שהן שתי אותות משם אחד אין חייבין עליו ואתא ר' שמעון למימר דאפילו א'א דאאזרך חייב עליה דהא איתנהי בגלטורי דעלמא פי' גלטורי קמיעות שכתב בהן א'א וכיוצא באלו. ואקשינן למימרא דר' שמעון לחומרא אמ' אין חייבין על מלאכה שכיוצא בה מתקיים דהא אפילו בא'א דאאזרך דליתנהי מלה ידועה מחייב והתניא הקודח כל שהוא המגרד כל שהוא חייב תלמוד בבלי ר' שמעון אומר עד [שיקדח את כולו]...

794 שבת קלו ע"ב- ר' יהודה מתיר באנדרוגינוס, רבי אליעזר דמילה אמר רב שיזבי אמר רב חסדא: לא לכל אמר רבי יהודה אנדרוגינוס זכר הוא. פי' ר"ח : ואין הלכה כר' יהוד'. ומדחזינן רב חסדא דרי[ש] לטעמ' דר' יהוד' שמע מינה הילכת' כוותיה. והוסיף הרי"ף: וגאון דקאמר לית הילכתא כותיה. בפירוש ר' פרחיה שם זיהה שהגאון הוא רה"ג. וכן נקבע להלכה בסדור ר' שלמה בן נתן.

815 פסחים לו ע"ב- חלוט ועשישה תחילת הפירוש המובא באוצר הגאונים פסחים צג, מצוטט במלואו בשם רה"ג בפירוש עתיק לפסחים, ממנו שרדו 6 דפים בגניזה, אוסף אנטונין B 710. הפירוש בדף 4ב.

886 מועד קטן יח ע"ב- סעודת אירוסין בספר המנהיג עמ' תקל"ה: ספר המנהיג הלכות אירוסין ונישואין עמוד תקלה:

סעודת האירוסי' האסורה במועד היא אותה סעודה שעושה אבי הארוסה לארוס דמיקרייא סעודת אירוסין וכדתנן [פסחים מ"ט ע"א] לאכול סעוד' אירוסין בבית חמיו, ותנייא סעוד' אירוסין רשות דברי ר' יהודה, ר' יוסי אומ' מצווה, ומקרייא נמי סעודת חתן, וכדתנן [ב"ב קמ"ו ע"א] השולח סבלונות לבית חמיו ושלח שם במאה מנה ואכל שם סעודת חתן אפי' בדיניר וכו', אבל סעודה שעושה הארוס לאבי הארוסה לא מיקרייא סעודת חתן.
בתלמוד כ"י קולומביה X 893 T 141 דף 37א הפירוש הנ"ל משולב לתוך הגמרא (שם ח ע"א) אחר הקידומת " רבותינו האיי ז"ל": היא סעודה שעושה אבי הארוסה לארוס כדתנן לאכול סעודת אירוסין בבית חמיו. ומיקרא נמי סעודת חתן כדתנן  השולח סבלונות...


957 בבא קמא נג ע"ב-נד ע"א. קטע ספריית ריילנדס B 3246. נראה שהוא פרוש קדום, אולי של ר’ האי גאון. שוטף עם לשון הגמרא. מוסיף נרטיבה בלשון "והקשינו", כמצוי אצל רה"ג (ראה גרונר, אסופות ב’ תשמ"ח, עמ’ עה).


 

958 בבא קמא ס ע"א. מוצרי 245 ,VI פורסם בידי אלעזר הורביץ, מוריה יג כרך ד-ה. אפשר שהוא שריד מאותו כ"י מהקודם.

979 בבא מציעא קד ע"ב-קה ע"א- אמר רבא חדא עיסקא ותרי שטרי וכו'. הפירוש שברי"ף (שם סב ע"ב באלפס, ודומה לו פי' ר"ח שבקמברידג' T-S G2.1 וכפי שמובא בס' הנר לר"ז אגמעתי על אתר בגליון התחתון) מבוסס על פירוש רה"ג. כך העיר הפרשן האלמוני, אשר מפירושו שרד זוג דפים בקמברידג' T-S F9.41 וזה לשונו:

פרש לה הרב ז"ל בהלכות כגון דיהב ליה מלוה ללוה מאה יריען כול' ועיקר האי פירושא גמר ליה מפירושיה דרבי' האיי ז"ל דגמר ליה מש[.. ..]ניס וזה [נ]וסח[ד]ברי רב' האיי ז"ל מכרך אמר נהרדעיי שנית' הדין ממרא דרבא סתמא הוא ולא פריש היכי הוי פסידא על מלוה כד מיכתיב בחד עיסקא תרי שטרי ולא היכי הוי פסידא על לוה כד מיכתב חד שטרא בתרי עיסקי. ולא גמרינן אלא דהכין חזי למיכתבה למיתא על בוריה או חד עיסקא הוא [...] חד שטרא וא[..] תרי עיסקי אינון מי כתיב [...] הכי דלא ליהוי פסידא לא [...] ולא ליהוי [...] מריה מאי הוה אנפא דפסידא [..]עיינו רבנן בתר[..] היכן סליק אדעתיהון דשיכא [...] עיליש והרי סליק להון דכי יהיב לחבריה אלפא זוזא בחד ע[יס]קא ו[י]היב מלוה תרי שטרי כל חד בת"ק ורווחי בת"ק חיט[.. ...] חס[רו] ר' האוי פסידא דמלוה אילו חד שטרא הוה [...] קאי במקום זיאנ[א ה]שתא אמ' ליה הא [... ..]סקי[.. ...] חד מינהון אית לך ברוחתיה פלגא [..]לך [...] ואשתכח מלוה דשקיל נ' מרואחא דחיטי ו[..] ק"[..] מזיאנא דשערי. תרי עיסקי וחד שטרא פסי[דת] מלוה [..]ת לוה ת"ק וכתב בכולהו חד שטרא רווח [..]חד [...] בהא פסידא דלוה דאמ' ליה מלוה חד עיסקא [...] אתי רווחי וקאי במקום זיאנא ואי לי פלגות רווחא. ואמ' בתר הכי דאנחנא עדיין לא א[שכחן] בהדא שמעתא לבר מן הדין [..]אדאמר משמא דראשונים והוא מאי דכתי' בפסוקות דר[..] [...] דאית ליה גבי חבריה תרי [עיסקי] והוה רווחא [...] בחד לא יכול מלוה למימר [ללוה] יצא שכרך בהפסידך אלא שק[ל.. ...] מן רווחא [...] מן חוסרנא הא כדאיתיה והא כדאיתיה [...] לחוסרא ולא אודעיה למלוה לית ליה למיהדר [ביה ...] למלוה דדי מהאיך פסידא דאמ' רבא האי מאן דמקביל עי[סקא]..

תודה לר' ברוך סולובייצ'יק על הידיעה.

 
ועוד, ביחס לפירוש רה"ג לאיוב (מפתח עמ' 93). הפירוש מוזכר בשמו בפירוש אלמוני ששרד ממנו קטע באוסף ספריית ריילנדס B 2798. על איוב מ:ל-לא: יִכְרוּ עָלָיו חַבָּרִים יֶחֱצוּהוּ בֵּין כְּנַעֲנִים. הַתְמַלֵּא בְשֻׂכּוֹת עוֹרוֹ וּבְצִלְצַל דָּגִים ראשׁוֹ: ורב האי גאון ז"ל כתב הדגים ניצודים בלחישאה ויהיה 'חברים' לפי זה תואר מן וחבר חבר (דברים יח:יא). כפלס גנבים. ואל תתמה שהרי נאמר אשר לא ישמע לקול מלחשים (תהלים נח:ו) מכלל שיש מי[.. ..מ]ע.


יש לציין שריד נוסף מאותו הדף- ריילנדס B3003. ועוד מאותו כ"י: שם 2371-B2369 ארבעה דפים מפרק ג; שםB2000 שלשה קטעים מפרקים ג-ד; אוסף מוצרי 138,136,162 ;III 3 קטעים מפרק ה; וריילנדס 2955-B2958; קטע מפרק מ’;

פורסם זה עתה, תשובות מתוך קובץ תשובות שבאוסף הגניזה אוקספורד Heb. A3 ap, נרשם לראשונה כאן. נכתב על גבי רוטלוס מימיו של רה"ג. רוב התשובות מוכרות מכ"י פרמה ונדפסו, אך צד אחד של הרוטלוס מגלה תשובה ארוכה מאוד המוזכרת ברי"ף.  תשובות הגאונים בתכריך גניזה, גנזי קדם יב (תשע"ו) עמ' 155- 176.

נשמח לקלוט ולפרסם השלמות נוספות מהקוראים שלנו.

gmb 031