10/30/2017

יצחק ווגנר – כתבי יד נביאים עם מסורת בן אשר

בס"ד

א.       ב'חצי גבורים' ט' (ניסן תשע"ו) פרסמתי מאמר אודות כת''י של נביאים וכתובים, מאוספי פירקוביץ', בספרייה הלאומית של רוסיה (להלן כת''י לא). פרופ' ישראל ייבין, בספרו 'המסורה למקרא', הזכיר כת''י זה ברשימת כת''י מאוספי פירקוביץ' שעדיין לא נחקרו. הוא הגדיר אותו ממאה הי''א, וכתב כי הוא קרוב מאוד לכתר.
שני כת''י אחרים נמצאו קרובים מאוד לכתר, כת''י ל11 וכת''י ק1. שני כת''י אלה תוארו בהרחבה על ידי פרופ' ייבין במאמרים מיוחדים. משום מה, כת''י לא לא זכה להתפרסם על ידו במאמר מיוחד, ויחודו לא נודע לחוקרים. אולם, דוקא כת''י לא עולה בחשיבותו על שני כת''י האחרים, שהרי הוא מכיל חלקים החסרים מהכתר.
מתוך בדיקה קפדנית, מצאתי כי הוא הוגה במלאות וחסרות, ואחרי ההגהה, כמעט ואין בו סטייה מהמסורת. מכל מקום, קיים בו תופעה מוזרה של טעויות שאינן תלויות במלאות וחסרות, וטעויות בתיבות שיש בהן קרי וכתיב. על אף הקושי הכרוך בדבר, נצטרך לומר כי המגיה לא חש להגיה כי אם המלאות והחסרות.
ב.       נעבור להערות המסורת. מתוך השוואה בין הערות המסורת בכת''י לא בנביאים, ובין הערות המסורת בכתר, מצאתי עובדה מעניינת. מצד אחד, מעל 95% מהערות מסורה קטנה (מ''ק) בכתר, נמצאות באותה מקום בכת''י לא, וכמעט תמיד מלה במלה. מצד שני, יש בכתר הערות מסורה גדולה (מ''ג) רבות, שאינן נמצאות באותה מקום בכת''י לא, וכן להיפך. מעניין, כי כאשר יש הערות מ''ג משותפות, נוסח ההערה זהה, או כמעט זהה, בשני כתבי היד.
עובדה זו ניתנת להסברה אם נאמר כי שני כתבי היד נמסרו בידי מסרן אחד, אהרן בן אשר. כך יתכן קירבה כה גדולה במ''ק ובנוסחאות מ''ג, אף על פי שכת''י לא לא הועתק מהכתר. אך אם נאמר כי כת''י לא נמסר בידי מסרן מאוחר על פי הכתר, למה לא העתיק כל הערות מ''ג על הסדר, ועל פי מה הוסיף הערות מ''ק ומ''ג שאינן נמצאות בכתר. מסקנא זו כי שני כתבי היד נמסרו בידי מסרן אחד, אושרה גם בבדיקת פליאוגרפיה על ידי פרופ' מלאכי בית-אריה.
פרופ' יוסף עופר העירני כי בכתובים יש הערות מ''ג מְצַרֶפֶת רבות, לעומת מיעוט בנביאים. גם הכתב של ההערות בכתובים שונה מהכתב בנביאים, ולדעתו, מסרן הכתובים אינו מסרן הנביאים. ראיה נוספת לדבריו מצאתי בדרך כתיבת שם ה'. בהערות המסורת בנביאים הובא שם ה' כמו שכתוב בפסוק ובלא כינוי, וכמו שהובא בהערות המסורת בכתר, ואילו בכתובים הובא בכינוי ייי וקו מעליו. גם הקישוט בהערות של חצי הספר בנביאים זהה לקישוט בכתר, ואילו בכתובים הקישוט שונה.
אף על פי שמסרן הנביאים אינו מסרן הכתובים, נראה כי מגיה הנביאים הוא זה שהגיה הכתובים. שהרי בשניהם הוגהו המלאות והחסרות בקפדנות, ובשניהם קיים תופעה מוזרה של טעויות שביארנו. מאחר שידענו כי כת''י לא היה לפני בן אשר, מסתבר מאוד כי הוא זה שהצליח להגיה אותו בלא סטייה מהמסורת.
Evr. II B 55 fol. 78b

 
קהיר גוטייל 22    ק1

ג.        כל מה שכתבתי עד כאן, הינו תוכן המאמר שפרסמתי ב'חצי גבורים', ומכאן, דברים שמצאתי אחר כך.
כבר כתבתי, כי מלבד כת''י לא, קיים עוד שני כת''י הקרובים מאוד לכתר, כת''י ל11 וכת''י ק1. פרופ' ייבין במאמרו על כת''י ק1, שם לב כי שני כתבי היד דומים מאוד, גודל אחיד ומספר השורות בשניהם שווים. מכל מקום, מדובר בשני כת''י, שהרי חלקים משמואל ומלכים מצוי בשניהם.
לאור כת''י לא, אנו מגלים דבר מפתיע. הנביאים הראשונים שבכת''י לא ושבכת''י ק1 הם מאותו כת''י[1]. שהרי, כת''י לא שרד מאמצע יהושע עד שמואל ב:א:טז בתיבות 'דמיך על', ומשם הוא חסר עד מלכים א:ח:סא[2]. מאידך, כת''י ק1 שרד מהתיבה שלאחריה 'ראשך' עד מלכים א:ח:כז. כלומר, כת''י ק1 הוא המשך ישיר של כת''י לא!

מצירוף זה, ברור כי מדובר בכת''י אחד של נביאים ראשונים, אשר חלקו הראשון (עד שמואל ב:א:טז) מצוי בכת''י לא, וחלקו השני (משמואל ב:א:טז עד מלכים א:ח:כז) מצוי בכת''י ק1, וחלקו השלישי (ממלכים א:ח:סא) מצוי שוב בכת''י לא. שני דפים (ממלכים א:ח:כז עד מלכים א:ח:סא) חסרים.
ד.         אף על פי שמדובר בכת''י אחד של נביאים ראשונים, בנביאים אחרונים מדובר בשני כת''י, שהרי חלקים מירמיהו ויחזקאל ותרי עשר מצוי בשניהם. בהכרח, או כת''י לא או כת''י ק1, מורכב משני כת''י.
במאמרו של פרופ' ייבין, אנו מוצאים כי החלק הראשון של כת''י ק1 שונה מהחלק השני. ולמשל, בחלק השני נמצא 25 סימוני תיקון, כמו שלוש נקודות, שבהם השתמש המגיה במהלך עבודתו, ואילו בחלק הראשון אין סימוני תיקון. פרופ' ייבין התקשה בבעיה זו, ונאלץ למצוא פתרונות דחוקים. אך אם נומר כי כת''י ק1 מורכב משני כת''י, העניין מתיישב באופן מפתיע.
בדעתי להציע, כי החלק השני של כת''י ק1, הכולל חלקים מירמיהו ויחזקאל ותרי עשר, הוא המשך של כת''י ל11. כת''י ל11 כולל כמעט כל הנביאים הראשונים וישעיהו, ומבחינה זו, שני כתבי היד משלימים אחד את השני. ואף שלא מצאתי ראיה מספקת, מסתבר מאוד כי מדובר בכת''י אחד של נביאים.

לסיכום: כיום אנו מכירים בשלושה כת''י הקרובים מאוד לכתר. כת''י לא וכת''י ל11 נמצאים ברוסיה, והם שני כת''י שונים. כת''י ק1 נמצא בקהיר, והוא מורכב משני כתבי היד. חלקו הראשון שייך לכת''י לא, וחלקו השני שייך כנראה לכת''י ל11. מהדמיון ביניהם נראה כי כולם נכתבו בידי סופר אחד, וזה גרם שבקהיר החשיבום לכת''י אחד.
gmb 0065 אני מודה לר' מרדכי וינטרויב על עזרתו.
[1] בדף הנלוה לצילום של כ"י קהיר 22 (ק1) רשום שמידות הדף 47X39.5 ס"מ. בדף הלווה של צילום כ"י Evr. II B 55א) רשום שמידותיו 32X29.7 ס"מ, אלא יתכן שאלו מידות השטח הכתוב (ע"ש).
[2] יש לציין שבין הדפים שבכ"י לא עליהם רשומים ההקדשה\ אזהרה "קודש לה'; ולא ימכר", הוא דף 79א, היינו הדף הראשון לאחר החיסור (מ"א ח:סא). מעלה האפשרות שאלה נרשמו לאחר שהתפלגה כתב היד, או שמא נהיה נקודת ציון עליה נתפלג. אל התופעה, ראה ב' ריצ'לר, כתבי יד עבריים שנתפצלו, אסופות א (תשמ"ז). (ע"ש).  
Evr. II B 55 fol. 79a

אין תגובות: