11/20/2005

קטעי פירוש חילופי לר' חננאל לבבא מציעא-More fragments from Quasi Hananel on Bava Metzia


קטעי פירוש חילופי לר' חננאל לבבא מציעא More fragments from Quasi Hananel on Bava Metzia
בשנת תשנ"ד פירסם ג' רובנר, בשנתון האקדמיה האמריקאית ללימודי יהודות, [1] רשימה של קטעי גניזה לפירוש ר"ח לבבא מציעא. לרשימה זו חשיבות מיוחדת, שהרי פירוש ר"ח הנדפס בתלמוד וילנה ואילך חסר מדף נא ע"ב ואילך, בהתאם לדפים הנעדרים בכ"י שבספרייה הבריטית ממנו נעתק, בקטלוג מרגליות מס' 408 [2]. היכן שקטעים אלה מקבילים לנוסח המודפס, השינויים הם כה רבים עד שהסיק רובנר שמדובר במהדורא חילופית. רובנר חילק את קטעי הגניזה לחמישה טופסי כתבי יד[3]. כדרכן של מחקרי גניזה, עם הזמן נמצאו קטעים נוספים, השייכים לעותקים אלו.
כתב יד ה
Manchester, Rylands Library B 3666 / Cambridge T-S F 4.105/2
קטעים מדף מהפירוש ל-נ ע"ב-נא ע"א, היינו השני מזוג, חלק ממנו פירסם רובנר (עמ' 43) שם.
ENA 2673/27
דף פגום מהפירוש לדף קג (סוף פרק ח-תחילת פרק ט) מזוהה כפירוש ר"ח כבר בקטלוג של שרידי הלכה ומדרש מגניזת קאהיר באוסף אדלר, של נ' דנציג, תשנ"ח, על פי מקבילים באור זרוע, בבא מציעא סימנים שלד, שלז.
כתב יד ו
כל תשעה הקטעים שנרשמו ע"י רובנר הם מפרק ד' ואילך. אך מצאתי דפים וקטעים נוספים השייכים לפרק א' המקבילים לחלק הנדפס. בסה"כ 31 דפים ושרידי דפים, ובהם נציגים מפרקים א,ד-י.
Cambridge T-S G II.121; Manchester, Rylands Library B 5569
קטע קטן מהשליש העליון של דף המפרש את דפים ו ע"ב-ז ע"א. הדף הסמוך אחריו (ז ע"א-ב) ומחובר לו דף מהמשך הפרק, יג סוף ע"א-יד ע"א
Cambridge T-S NS 181.9
דף פגום השייך לפרק ד, דפים מו-מז.
Cambridge T-S F 5.17
דף, שלם, הסמוך אחרי הזוג שבאוסף אדלר 2365/67, המגיע עד אמצע נג ע"ב
Cambridge T-S NS 219.5
דף כמעט שלם אך דהוי בחלקו הגדול, שייך לפרק ה', דף סט
Cambridge T-S NS 177.57
דף פגום, השייך לפרק ז, דף פז-פח
Cambridge T-S NS 259.55/ AS 93.42
דף המורכב משני קרעים, שייך לפרק ז, דף צג
Cambridge T-S G II.1
זוג דפים שלמים, הראשון מפרש את דף קא ע"ב, והשני שייך לדף קד ע"ב, הרי הם מהדפים החסרים בין הזוג מהספרייה הבריטית שרשם רובנר שם. פורסמו ע"י אברמסון 'פירוש רבנו חננאל לתלמוד', תשנ"ה עמ' 245-248.
Mosseri II 40
הדף האחרון של הספר (קיט ע"א) חותם: סליק בבא מציעא פירוש ... חננאל גברא קדישא...קורא זכרו לחיי העולם הבא אמן
כתב יד ז
שלשה קטעים נרשמו, כולם מפרקים ב-ג. בידי 17 דפים נוספים מפרק א’ וכן 4 דפים נוספים, מפרק ג:
Birmingham[4], Mittwoch Collection, 13
זוג דפים שלמים, חסר ביניהם. שייכים לדפים ב-ג.
Cambridge T-S F 5.81[1]; F 5.102; NS 308.19; NS 309.38; NS 169.14/31; T-S NS 310.17 ששה זוגות דפים, ועוד דף בודד, כולם שלמים, שייכים לדפים ד-ז.
British Library, Or. 5558 I fols. 3-8 ששה דפים שלמים רצופים. שייכים לדפים טו-יז.
Cambridge T-S F 5.21
זוג השייכים לדפים לד-לה.
Cambridge T-S NS 169.44
זוג השייכים לדף לח
כתב יד ח
Manchester, Rylands B 3636
החלק העליון של דף מהפירוש לדפים קיד-קטו ראוי לציין, שברבים מהדפים שבעותק ז, ישנן הערות נרחבות בגליונות, שאינן מלשון הר"ח, וראויים למחקר בפני עצמן.
וכן ראוי להזכיר שרידים יחידים משני כתבי יד נוספים:
T-S F 5.127; ENA 2767/17
ובאותו עניין, בספר "פירוש רבנו חננאל לתלמוד", הנאסף מכתבי ש' אברמסון לאחר פטירתו (תשנ"ה), דף 213, נרשמו חלק מהדפים שהוספנו עתה לעותק ז, אלא נרשמו במספרים מוטעים. והעיר לי הר' צבי לייטנר שאברמסון ציין שם, שבנוסח הנמצא באחד מקטעים אלה, ההפניה של המחבר לפירוש למסכת בכורות בדף ו ע"ב אינו "ושם פירשנו שמועה זו" המעיד שהר"ח פירש מסכת בכורות (ואולי גם מסכתות נוספות מסדר קדשים), אלא "ושם נתפרשה שמועה זו". מעתה שמצאנו את המקור, בדקנו אחריו ואכן גילינו שנעתק שם "ושם פירוש שמועה זו". לשון חסר פשר מדויק, אך נראה שהסופר פתח את הקיצור "פיר'" בכה"י שלפניו, שקרוב לודאי נתקצר מהמילה "פירשנו" כבכ"י לונדון שנדפס בספרי תלמוד המצויים.
---------------------------------------------------------------------
באותו כרך של כתבי אברמסון על ר"ח, עמ' 217-220, פורסמו שני קטעים נוספים, קמברידג’ T-S NS 329.199 שהמחבר ייחס אותם לפירוש ר"ח, אף הם בשטח החסר של העותק שנדפס (לאחר דף נא). הראשון, קטע מאוסף מוצרי V 285A  (ומשלימו שם II 142.2, ראה צירופם למטה), שהם זוג דפים פגומים השייכים לדפים קא-קב,   דף כמעט שלם מהפירוש לדף קיא ע"א. אין לדפים אלה טקסט החופף על המקומות שבדפים שרשם רובנר, כך שלא נוכל לדעת אם הם מאותה פירוש. אולם, בספר הנר לר' זכריה אגמאתי (פירסום פקסימליה, לונדון, 1960 מכ"י הספרייה הבריטית אור. 10013) מובאים פירושים בשם רב"ס (ר' ברוך ספרדי) הזהים לכמה מהפירושים הקצרים הנמצאים בפירסום של אברמסון. השורה הראשונה של הקטע הראשון שפירסם מאוסף מוצרי, שווה לפרוש רב"ס שם דף 139 ע"ב שורות 25-26, ושלשת השורות האחרונות של הדף, השני כאן שוות לנמצא שם דף 140 ע"ב שורה 8 ושם 10, שניהם בשם רב"ס. המעתיק של כתב היד מוכר לנו מכתיבה זהה שבעותקי הלכות הרי"ף המופצים ב-20 קטעי בגניזה, כולל הלכות קידושין, שבועות, עבודה זרה וכתובות.,
ועתה, מצאנו מאותו כ"י נציגים נוספים מתחילת המסכת, היכן שניתן להשוות לר"ח הנדפס, ואין כל דמיון בין הפירושים כאן לבין פירוש ר"ח הנדפס. הם כתובים הכתיבה המוכרת של מנשה בן יעקב הכהן, שכתב את הדרג'ת של תשובות גאונים ב-DKG 187 (חותם שם עמ' K). תעודות חתומות בשם זה נמצאו בין השנים 1116- 1132.

Manchester, Rylands B 6164
קטע מתחתית הדף, בו שרדו 8 שורות האחרונות. שייך לדף לא
עמ' א' : על לא ע"א שורה 30 אבידת קרקע היא ואין חייב... לבן כש.. [הפ]סדת את הפירות...להם כך חייבין להחזירן משום עמ' ב: שם שורה 32 אבידת גופה
גופה כן באב[דת]... ומהו אבד[ה]... [ורצה בין הכ]רמים מסתקבא.. מאי ניהו... קושיא ממתניתין בין ר... דתנן רישא מצא חמור או פרה .
Paris AIU III B 6
דף פגום המכיל פירוש לדף כג ע"ב. צד ב' שלו מצולם למעלה (תודתי לאברהם מלתט מספריית כי"ח בפריז). וזה לשונו (עמ' א, כג ע"ב שורה 19) חבי[ות] של יין ושל [ש]מן ...[הרי אלו שלו] רמינהי מ[תניתין] וכי קנו שני ...[אמ'] ר' זירא אמ' רב מתניתין שחייב להכריז מ]שום שאם מצא חבית רשומה...[מכ]לל דבריתא שאם [מ]צאה [פתוחה]... ומקשינן על פיר... מצא חבית פתוחה אבדה [מדעת] הואי והרי ה[יא] שלו ולמאי איצטריך תנא למימרה. ומפרקינן אמ' רב הושעיא בריתא במצוף שאם מצא חבית מגופה ואין רשומה שלו היא ופירוקא שני. אביי אמ' אפילו תימא אידי ואידי ברשום בין בריתא ובין מתניתין
(עמ' ב, כג ע"ב שורות 42-46 ההוא גברא דאשכח כופרא וכו') מיחסם, אמ' [ליה ז]יל פלוג [ליה לחייא ברי] בירושה ומהו מיחסם פתרון ... מן השמים ומתרחק מן העבירה...שמצא כופר בגת והתיר לן רב לי... [כי]ון שראהו שהוא מתירא שמא י ...לי חלוק לו לחייה בני חלק בו להו ... בו צד איסור, שאילו היה בו איסו[ר]... רוצה שיחלוק בו בנו והוונן בה ... ממנה דקא סבר רב מקום לא האוי סימן העלינו(ה) אמ' ר' אבא משום ייאוש בעלים נגעו בה מפני שראה רב עשבים שצמחו על הכופר ההוא ואמ' שמע מינה אינו שמור
ועוד שני דפים כמעט שלמים מאותו כ"י
Cambridge T-S NS 292.6 לב"מ קד ע"ב, ושם NS 184.1, לב"מ קה.

כתבנו עוד כל כתב יד זה בירושון לד (תשע"ו), עמ' סז. שם הסופר מזוהה בשם ר' מנשה בן יעקב הכהן.
 קטעי מוצרי V 285A והטקע המשלים את הדף שם II 142.2, על ב"מ קא-קב..
ר' טוביה כצמן בנה צירוף של קטעים אלה:


ובצד ב: 

---------------------------------------------------------------
קטע נוסף מפירוש ר' ברוך לבבא מציעא
T-S AS 133.106
לאחרונה, העיר לי ידידי אבי שמידמן שבסקירתו של קטעי ליטורגיה ופיוטים שבסדרה החדשה של אוסף קמברידג', מצא בצד האחורי של קטע פיוט, כתיבה אחרת בשימוש משני של הדף, כתוב לרוחבו. התברר שמצא דף שלם של פירוש ר' ברוך לבבא מציעא לט ע"ב-מ ע"א, הזהה ברובו למאמר הנעתק בשמו בספר הנר שם (בכה"י עמ' 87, בהוצאת רמ"י בלוי, תשמ"ג עמ' קעט). אלא כאן אנו רואים את רמת העיבוד של ר' זכריה האגמתי בספר הנר, שהרי המאמר המקורי של ר' ברוך אנו רואים משפטים שלמים שהושמטו, שהם ההעתקה הנרטיבית של לשון התלמוד המורכב ללשונו השוטף של הפירוש.
[1]PAAJR LX, 1994 pp. 67-71. [2] Add.27194 [3] The following bibliographic corrections should be made: · T-S F 4.105 should be: T-S F4.105b (there are two, non-related fragments allotted to this number). · T-S F 4.105 should be : T-S F 9.105. · ENA 2639.37 ends on BM 81a. (I thank R. Tuvia Katzman for these corrections) · The first folio (no. 19) of BL Or. 5558 O 18-19 ends on BM 101a. · BL Or. 5558N 14-15 ends on 109b. · It should be mentioned that CUL T-S NS 311.35b bears a catchword indicating that these are the external pair of their quire. · AIU B 18 should be: AIU III B 18. [4] .The Geniza Collection of Selly Oaks College, described by M. Goshen, Hebrew fragments in the Mingana Collection, The Journal of Jewish Studies, vol V (1954) no 4 pp. 172-176. [5] V 285, in the publication, Abramson cites “ 955”. It is unclear where this number is given to this item. In the old listing it was “T10”. [6 T-S NS 329.199
gmb003

תגובה 1:

Dr. Ezra Chwat אמר/ה...

2 העורת מהר' ברוך סולובייצ'יק:
א. כתב יד ז על דף טו-טז שב British Library, Or. 5558 I fols. 3-8
לא ציינת שהוא נמצא אצל לוין באוצר הגאונים.
ב. בקשר לפולמוס של אברמסון על 'פירשתי' ו'נתפרשה' ו'פירוש'.
להלן קטע ר"ח שבכתב יד בריטיש מוזיאום המוכיח על חוסר הרצינות שבה פענח הסופר קיצורים כאלו.
בבא מציעא טז,א:וכבר פירשנוהו בתלמוד ארץ ישר' בלוה בתריכי אביו.
אלא שיש לסייג את הנ"ל שאולי כוונתו למה שר"ח עצמו פירש כבר לפני זה את הגמרא על פי הירושלמי. (דבר שכשלעצמו תמוה מאוד שם שהוא העתיק פעמים את דברי הירושלמי)
ובנוסח הגניזה: ופירש בתלמוד ארץ ישראל, בלווה בתכריכי אביו.