6/05/2012

איגרת לקהילת רמלה וקטע ספרא מלפני אלף שנים


תופעה: מקבצי נדבות המחלקים פליירים ופרוספקטים מעוצבים בטוב טעם, המביעים את זעקת מר-גורלם. התורם הפוטנציאלי נותר נבוך, מניין החסרי-כל מגייסים משאבים לגרפיקאי, פירסומאי וקופירייטר מקצועים ומוכשרים כל כך? מתברר שאינה תופעה חדשה.

בין עושר המקורות של התיעוד ההיסטורי החי שבקטעי הגניזה, מצאנו באוסף אנטונין, מס' B653, קטע שטרם פורסם, ובו נוסח של איגרת המופנית לקהלת רמלה ובה המלצה לתמיכה באדם אביון. נראה שמסמך זה אינו אגרת שנשלחה בדואר אלא טופס כללי לשימוש חוזר, שכן לא מוזכר שם העני כי אם "[פל' ב]ן פל' ממדינת פלונית (שורה 26) . להערכתנו הקטע כולל את השליש השמאלי של רוחב המסמך המקורי.

  הכתיבה מוכרת מקטעים רבים של ספרות חז"ל והגאונים, שנעתקו באותה יד. שנים מהם נושאים את חתימתו של אברהם בן יצחק אבן אלבקרה, והם סוף מסכת תענית ירושלים, ספריה הלאומית  4o 577.4.27, ופירוש מילות טהרות שבכ"י ניו יורק ביהמ"ל 19 RAB. שמלאו לו בשנה זו, תשע"ב, אלף שנה. רבים מהם הם רוטולוסים- היינו מגילות שנקראות לאורך. אחד התעודות בכתיבת הסופר הנ"ל, קמברידג' T-S J 27.12, מתוארך לראש חדש כסלו אלף שכ"א לשטרות, היינו שנת 1009.

NLI 4o 577.4.27

יתכן שגם הקטע המתפרסם כאן הוא רוטולוס. יעידו על כך סימני הקיפולים הרבים המורים שהקלף היתה פעם מגולגל.

כאופייני למסמכים אפמרליים, נמצא בצד ב', באותה כתיבה, שימוש אחר של הקלף שלכאורה, אינו קשור לצד א': טיוטת העתקה של שני פיסקאות בודדות מתוך תורת כהנים (כך נרשם בכותרת). אברמסון (במרכזים עמ' 104) ציין שמצא קטע תורת כהנים באותה כתיבה, אך ציין סיגנטורה לא נכונה ולכן טרם ראינו אותו.

יתכן שטופס האיגרת המיועד לקהילת רמלה נכתב לפני חורבנה בפרעות 1024, בידי גדודי בדואים בהנהגת האחים בני ג'ראח. (Mann, Jews of Egypt I 158-161; גיל, ארץ ישראל, ח"א עמ' 324).

פרופ' מ"ע פרידמן הפנה את תשומת לבי לנוסח של משנה סנהדרין ד:ה המצוטט כאן (שורה 24) "כל המקיים נפש אחת מיש[ראל]". לגבי עתיקות הנוסח "נפש אחת מישראל" ראה אורבך תרביץ מ (תשל"א), וקלנר תרביץ עה (תשס"א). שם מצא שהמקור הקדום ביותר שיש בו התיבה "מישראל" (היינו הנוסח שבפירוש ר"ח, סנהדרין לח ע"א), הוא כ"י פירנצה- (שנת ד' תקל"ו 1176) בבלי סנהדרין לז,א. אך איננו במשניות העתיקות. כעת מצאנו מקור קדום יותר, עוד לפני ר"ח. 

תודתי ליחיאל קארה שיעצני בקריאת כתב היד.SP RNL ANT. B. 653  צד א
צד א

1. [..]ת ככוכבי מרומים. והגדל יקר ברון

2. [...] לזכות לחזות קיבוץ רחומים.

3. [...] כלול צ[..]ר אלים ואולמים. עת יהיו

4. [...] ש[.. ..]לומים. ישושג הספר

5. [..מ]ים. עת ילכו שחוח כל קמים. ועל

6. [הר]ימו נס על כל העמים . ותמחה

7. [..]מחז סתומים וחתומים. ועוד כל

8. [..חקו]קים ורשומים. בהידחות פשעי

9. [..נקיי]ם מכל אשמים. בהשמע רגש בכל

10. [...] כי נתרועעו ממלכות וכל האמים

11. [... נ]ושעו קדושים תשועת עולמים ככת'

12. [..של]ומכם אנחנו אנשי רמלה ולהזכירכם

13. [..]כם ובצאצאיכם ולזכותכם בוסת

14. [...] מקומות מושבותיכם הקדושים

15. [... בנ]י אל חי גזע צדיקים דורשי תעודה

16. [...] חפיצי זכיות טהורי לב ישרי דרך

17. [..]י צער נא(ו)מני רוח סומכי דלים

18. [..]עי לכת קדושי עליון רצויי מלך

19. [.. י]שמרם אלהינו ועזרם ויסמכם

20. [..בימ]יהם ובימי כל עמו בית יש' להנטע

21. [... א]דמתם וגו'. אתם יודעים אחינו

22. [..]ן יותר מזבחים וקרבנות שנ' כי חסד

23. [חפצתי ולא זבח ...] נשתבחו אלא בצדקה וכל מי שעושה

24. [...] נפשו וכל המקיים נפש אחת מיש'[ראל]

25. [מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא .. פרו]טה זוכה ומקביל פני שכינה שנ' אני

26. [בצדק אחזה פניך ... ב]ן פל' ממדינת פלונית הכירוהו(?) הנה

27. [..]ו מבני חשובם(?) ובעלי בתים ואירעו זה

28. [..]ה קשה ומחץ המזור וייסור המכאוב

29. [..]כו ותבע מנו לכתוב אל כבודכם להודיעם

30. [...] ותתמכו מיטותו ותרחמו עליו ותראו

31. [..]ל אירועו ושבירת לבו וקושי כאיבו

32. [..ת]עילימו מנו עין והפיקו לו נפש וחוסו

33. [..]ם והרחיבו מתנת ידכם לו ותעלה

34. [... לפנ]י משגבנו לנמלא משאלותיכם

35. [... לשמר]כם ל[ס]עדכם לעודדכם קץ הימין

36. [...] לעד


SP RNL ANT. B. 653  צד ב

צד ב'
שני משפטים בודדים מתוך ספרא, הראשון שורות 1- 3 ספרא קדושים י:יג-יד, מקוצר.  השני, שורות 4- 5 שם אמור פרק ט סימן ה.תורת כ[הנים]
ושמתי אני את פני וג' ובמש[פחתו... 'מה תלמוד לומר א"ר שמעון וכי מה]

חטאת משפחתו אלא ללמדך [שאין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה]

מוכסים ליסטים שכ[ולם] ליסט[ים מפני שמחפים עליו. והכרתי]

אותו אותו בהכרת [ואין] מש[פחתו בהכרת...]

מסור את עצמך וקדש את ש[מי]עוד על ארכיון אלבקרה.

תחילת איסוף החומרים ששרדו בגניזה, בכתיבה המיוחסת לאברהם אלבקרה, היתה בידי ר"ש אברמסון, תרביץ לא עמ' 213; במרכזים ובתפוצות (תשכ"ה) עמ' 67, ושם עמ' 203-204.(תיקונים: מ"ע פרידמן, תרביץ מג עמ' 163 הע' 3); המשיך נ' דנציג, קטלוג של שרידי הלכה ומדרש מגניזת קאהיר באוסף אדלר, תשנ"ז, עמ' נא.

ויש להוסיף עליהם מהחומר התלמודי והגאוני

Cambridge UL T-S F14, 73; Arab. 48, 72; NS 179.37; NS 181.42; NS 308, 121, NS 312.90; NS 329, 257; NS 329, 832, 873-877; AS 75.172; AS 75.176; AS 95, 61; Misc. 25, 128; CUL Or. 2116.17.4; Guenzburg 920\18-20, Paris Mosseri VI 226, Vienna Rainer H137; New York JTS ENA 2858, 32, Oxford Bodleian Heb. d.74 fol. 14 (image); Heb. e.52; Manchester Rylands A 1108 (image), B2404, B 5049 (image). Budapest DKG 307; Jerusalem NLI 4o 577.4.27

ובחומר לא תלמודי (תרגום שמואל):

Oxford Heb. d.44 fols.58-59 הדמות כאן.


עוד כמה קטעי רוטולוס הדומים לכתיבה, אך לא זהים לגמרי, לפחות שונים מספיק כדי להטיל ספק:

פירוש ר' נסים לעירובין קמברידג' T-S AS 95.176 ושם AS 80.160

אגרת ר' שרירא גאון שם NS 313.42חשוב לציין שלדעת מרדכי גלצר (העיטור, עבודת דוקטור , תשמ"ד ח"ג עמ' 12-13; תשמ"ו ח"ב עמ' 50) סובר שאלבקרה אינו הסופר אלא הבעלים של אותם מסמכים שחתום עליהם.gmb 0032אין תגובות: